Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Rødovre Radikale Venstre

Referat af generalforsamling i Rødovre Radikale Venstre afholdt den 26. april 2016 på Rødovregård

Referat af generalforsamling i Rødovre Radikale Venstre afholdt den 26. april

2016 på Rødovregård

Fremmødt var følgende 6 personer:

Kim Garsdal Nielsen
Christian Knudsen
Martin Møland Nielsen
Martin Sørensen
Ole Parbst
Tine Holst

Dagsordenens 10 punkter blev gennemgået som følger:

Ad 1) Valg af dirigent, mødesekretær og 2 stemmetællere

Christian Knudsen modtog valg som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt. Tine Holst blev valgt som mødesekretær. Det blev besluttet at udskyde valget af stemmetællere, indtil generalforsamlingen kunne konstatere, at stemmetællere var nødvendigt (det viste sig ikke at være tilfældet).

Ad 2) Formandens beretning

Formandens beretning var følgende:

”Så er der igen gået et års tid, og jeg vil, som det er skik, berette lidt om det forgangne år.
Det har været et år med hele to valg, nemlig folketingsvalget den 18. juni 2015 og folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december 2015.
Folketingsvalget kom på et - skal vi sige, ret ubelejligt tidspunkt, hvor vi ikke var komme ordentlig i gang med valgkampen, fordi vi kun lige med nød og næppe nåede at finde og opstille en kandidat. Et lidt hektisk forløb, hvor jeg i tidnøden tillod mig at holde møder med potentielle kandidater med så kort varsel, at der kun var meget få andre fra bestyrelsen med til møderne – endsige nogen fra Herlev. Hektikken blev ikke bedre af, at det var første gang vi skulle finde en kandidat efter opstillingskredsens nedlæggelse, og derfor ikke havde et fælles forum med Herlev. Det lykkedes dog, og vi fik opstillet Özkan Ekiz. Han gjorde en stor indsats selv med utallige plakater rundt om på vestegnen, offentlig tilstedeværelse og offentlige markeringer. Han tog sin del af slæbet ved de traditionelle politiske torvedage i Rødovre Centrum, hvor det for en gangs skyld også lykkedes at få andre kandidater fra Vestegen til at stille op. Til gengæld kneb det med at få valgmateriale fra københavnerne, der tilsyneladende ikke forstår, hvor mange københavnere der handler i RC.

Beklageligvis var valget ikke med os hverken lokalt eller på landsplan. Det rakte til kun 8 mandater, og vi fik kun indvalgt én kandidat i Storkredsen, nemlig Sofie Carsten Nielsen.

Ikke desto mindre så synes jeg, at øvelsen lykkedes, idet Özkan fik stemmer nok til en førstesuppleantplads efter Sofie, nærmere bestemt fik han 1.113 personlige stemmer, medens Sofie fik 4.303. Den suppleantplads bringer ham nu i Folketinget, idet Sofie skal være i FN i New York i en periode.

Retsforbeholdsvalget blev præget af meget polemik, vildledning og forvirring. Der var ikke deltagelse fra vor side i torvedagene i Rødovre Centrum. Vi havde ikke overskud til en egen stand, og der var som jeg husker det en vis enighed i bestyrelsen om, at det ikke gav megen mening at stå ved siden af de andre og forklare, hvorfor vort ja var bedre end de andre partiers ja. Martin Møland gjorde en ihærdig indsats for at få en fælles bod med andre af ja-partierne. Tak for det. Men det lykkedes beklageligvis ikke.

Udfaldet af afstemningen blev som bekendt 46,9% for og 53,1% imod.

I forbindelse med andre partier og afstemninger skal jeg bemærke, at vi har et fint samarbejde med den kommunale opposition og regelmæssigt bliver inviteret til orienterende møde på Rådhuset. Det næste CVBI møde finder sted den 3. maj 2016. De andre oppositionspartier er relativt imødekommende og gør en vis indsats for, at vi også får mulighed for at stille op med tilforordnede til valg og afstemninger. Det ændrer imidlertid ikke på, at det er svært at være et lille parti med en lille forening på Vestegnen. Mig bekendt er vi pt. 26 medlemmer, i hvert fald ifølge de data, jeg har på Radikale.dk, men det er muligt at der er nogle restanceudmeldelser som endnu ikke er registreret. Med hensyn til Radikale.dk er det også svært at få fodret webmasteren – der er nu kun én tilbage - med materiale, så vor underside forbliver læseværdig. Jeg kan kun opfordre til, at vi fodrer ham, således at vores underside bliver læseværdig.
Tak for det.”

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren Tine Holst fremlagde det reviderede regnskab for 2015. Ved årets udgang var der en formue på godt 23.000 kr., dvs. ca. 4.500 kr. mindre end ved udgangen af 2014, hvilket skyldes FV15. Ved udgangen af marts 2016 var der 24 betalende medlemmer.

Kassereren erindrede om, at opstillingskredsen på baggrund af erfaringer med FV15 har udarbejdet retningslinier for de fremtidige økonomiske mellemværender mellem Herlev og Rødovre og i forhold til folketingskandidaten i forbindelse med valgkampe.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent

Af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår det, at bestyrelsen foreslår en uændret kontingentsats på kr. 415,- om året. Martin Møland Nielsen annoncerede, at han overvejer at foreslå differentieret kontingent mhp., at pensionister betaler et lavere beløb end andre. Bestyrelsen vil i givet fald drøfte forslaget før næste generalforsamling.  

Det blev enstemmigt vedtaget at fastsætte kontingentsatsen til 415 kr. årligt.

Ad 5) Behandling af indkomne forslag

Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

Ad 6) Valg af

a) Formand

Martin Møland Nielsen blev valgt som formand med akklamation. Martin oplyste, at han vil arbejde for øget kommunikation med medlemmerne (nyhedsbreve og Facebook) og med at etablere nogle fælles arrangementer med f.eks. Hvidovre og Glostrup kommuneforeninger.

b) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Christian Knudsen og Tine Holst meddelte, at de er villige til at lade sig genvælge.
Hidtidigt medlem af bestyrelsen Ebbe Hansen er ikke længere medlem af partiet.

Christian Knudsen, Kim Garsdal Nielsen og Tine Holst blev valgt for 2 år. Martin Sørensen blev valgt til at overtage Martin Møland Nielsens bestyrelsespost for 1 år.

c) 2 suppleanter til bestyrelsen

Ingen blev valgt.

d) 1 revisor

Ingen blev valgt. Det blev besluttet, at bestyrelsen finder et medlem, primært fra egen kreds, sekundært fra anden kreds, når der skal revideres et regnskab primo 2017.

e) 1 revisorsuppleant

Ingen blev valgt.

Ad 7) Valg af delegerede til storkredsforsamlingen (finder sted onsdag den 25.

maj kl. 19:30 på Gladsaxe Hovedbibliotek)

Kim Garsdal Nielsen og Tine Holst blev enstemmigt valgt som delegeret til storkredsforsamlingen.

Ad 8) Valg af delegerede til regionsforsamlingen (finder sted søndag den 29. maj 2016)

Kim Garsdal Nielsen og Tine Holst blev enstemmigt valgt som delegeret til regionsforsamlingen.

Ad 9) Valg af 2 delegerede til landsmødet (finder sted weekenden den 17. – 18. september

Tine Holst og Martin Møland Nielsen blev enstemmigt valgt som landsmødedelegerede.

Ole Parbst og Christian Knudsen blev valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge.

10) Eventuelt

Martin Møland Nielsen oplyste, at han fortsætter med at skabe mere indhold i Facebook-gruppen, hvilket forsamlingen stærkt bakkede op om.

Ole Parbst omtalte et resolutionsforslag om forøgelse af antal af medlemmer i kommunalbestyrelserne. Ole Parbst støtter forslaget, der er i tråd med et forslag, som Ole Parbst tidligere har arbejdet med. Martin Sørensen tilkendegav, at det er bedre, at denne sag håndteres landspolitisk, således at ingen lokalt kan blive beskyldt for at varetage egne interesser.  

Forsamlingen takkede Martin Sørensen for hans indsats som revisor for i alt 6 regnskaber.

Forsamlingen takkede Kim Garsdal Nielsen for hans tid som formand.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.03.

Rødovre den 26. april 2016

Tine Holst